Literature about ‘The Affair’

מקורות לתולדות פרשת קדושי קהיר והעסק הביש

 1. נורית אושרי שפירו, אסירי עוני וברזל, עבודה סמינריונית, מכון לנדר, ירושלים 2008.
 2. נתן אלתרמן, הטור השבועי, 11 בפברואר 1955.
 3. חגי אשד, מי נתן את ההוראה: “העסק הביש”, פרשת לבון, התפטרות בן-גוריון, תל אביב 1979. להמשך קריאה
 4. אביעזר גולן, מבצע סוזנה: הסיפור המלא של נידוני “הפרשה”, ירושלים 1976. להמשך קריאה
 5. דוד בן-גוריון, דברים כהווייתם, תל אביב 1965.
 6. חיה בריסטיקר, הזיכרון שניסו להשכיח – סיפורה של חורשת קדושי קהיר, עבודה סמינריונית, מכון לנדר, ירושלים 2013.
 7. עודד גרנות, צה”ל בחילו: אנציקלופדיה לצבא ובטחון, כרך 6: חיל המודיעין, תל אביב 1981.
 8. רוברט דסה, בחזרה לקהיר, תל אביב 1992. להמשך קריאה
 9. שלמה הלל, “צעירים מופלאים והוראה נפשעת”, מיכאל בר-זוהר (עורך), ספר הגבורה, תל אביב 1997, עמ’ 115-112.
 10. איסר הראל, אנטומיה של בגידה: האדם השלישי והמפולת במצרים ב-1954, ירושלים 1980. להמשך קריאה
 11. איסר הראל, קם איש על אחיו, ירושלים 1982.
 12. יהושפט הרכבי, עדות אישית: הפרשה מנקודת ראותי, תל אביב 1994.
 13. ויקיפדיה, “העסק הביש”.
 14. אליהו חסין ודן הורוביץ, הפרשה, תל אביב 1961.
 15. שבתי טבת, קלב”ן, תל אביב 1992.
 16. שלמה נקדימון, “עושים עסק ביש: ‘הפרשה'”, עמוס גלבוע ואפרים לפיד (עורכים), מלאכת מחשבת: 60 שנות מודיעין ישראלי – מבט מבפנים, תל אביב 2008, עמ’ 57-50.
 17. עמלה עינת, המשימה האבודה, בני ברק 2008. להמשך קריאה
 18. רות קמחי, “ציונות ועלייה”, נחם אילן (עורך), מצרים (סדרת ‘קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים’), ירושלים תשס”ח, עמ’ 206-189.
 19. טלי שקד, מאיר באפילה – רישומיו של מאיר זפרן ככלי טיפולי, עבודה סמינריונית, מכון לנדר, ירושלים 2012.
 20. משה שרת, יומן אישי, תל אביב 1978.
 21. משה שרת, יומן מדיני, תל אביב תשל”ו.
 22. העסק הביש ופרשת לבון – המשמעות ההיסטורית, אוניברסיטת חיפה, מוסד הרצל למחקר הציונות, 3 בנובמבר 2004.
 23. המודיעין במבצע סוזנה: פרשת עסק הביש במצרים 1954, אמ”ן, ענף היסטוריה ומורשת, 2009.
את אחי אנוכי מחפש
X סגירה
Scroll to Top