Donations and contributions

תרומך תסייע לנו להפיץ את המסרים החשובים


הקרן להנצחת קדושי קהיר נוסדה ב-1991 ופועלת בחסות המרכז למורשת המודיעין (המל”ם), הנמצא באתר ההנצחה של חללי קהילת המודיעין בגלילות. כל פעולות הקרן מבוקרות על ידי רואה חשבון מוסמך, ככל הקרנות הפועלות בחסות המל”ם.

הסכום הראשוני לפעולתה בא מתרומות הגרעין המייסד. במשך השנים המשיכו מייסדיה לתרום לה, ובהשראתם גם הרבה אנשים טובים מן הציבור הרחב. חברי הנהלת הקרן פועלים בה בהתנדבות, אך חלק מפעולותיה כרוך בממון רב. יש הוצאות קבועות, כגון מלגות בגין עבודות חקר ותוכניות חינוכיות ראויות על העסק הביש, השתתפות במימון ההיסעים של תלמידים היוצאים לסיור לימודי ובמסגרתו משתתפים באזכרה השנתית בהר הרצל בירושלים, לאחר ששמעו הרצאה בנושא; וכן הוצאות חד-פעמיות כגון הפקת הסרט לציון שישים שנה לפרשה. בניית אתר אינטרנטי ותחזוקתו, הנגשתו באנגלית ובצרפתית (מיזם הנמצא כעת בביצוע), עריכת ראיונות מצולמים עם נידוני הפרשה ובני משפחותיהם והפקת סרטונים תיעודיים על בסיסם, השתתפות באירועים קהילתיים שבהם משולבת גם פרשת נידוני קהיר.

אנו מעריכים כל תרומה, המאפשרת לקרן לפעול בנחישות ולאורך זמן למימוש מטרותיה.

תרומתך חשובה!

למל”ם יש אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, (מספר עמותה ע”ר 580014645).

יש שלוש דרכים לתרום:

  1. העברה בנקאית לבנק אוצר החייל, סניף 375, חשבון מס’ 154957עבור הקרן להנצחת קדושי קהיר. שם בעל החשבון מל”ם (המרכז למורשת המודיעין).
  2. משלוח המחאה בדואר לפקודת המרכז למורשת המודיעין. במקרה כזה יש לצרף להמחאה פתק ולציין על גביו (ולא על גבי ההמחאה!) שהתרומה נועדה לקרן להנצחת קדושי קהיר. את ההמחאה יש לשלוח אל מר חנן מזור, המרכז למורשת המודיעין, שדרות אהרון יריב, גלילות, ת”ד 3555 רמת השרון, מיקוד 47134
  3. באמצעות כרטיס אשראי , לטלפון 03-5497019 שלוחה 0 בשעות הבוקר. יש לציין כי התרומה נועדה לקרן להנצחת קדושי קהיר.

בכל דרך של העברה יש לציין את שם וכתובת התורם  כדי שניתן יהיה לשלוח את הקבלה לביתו.

על הקבלה יוטבע היתר 46 לפי פקודת מס הכנסה.

אנו מודים לך על תרומתך !!

מפעילויות הקרן
X סגירה
Scroll to Top